กิจกรรมตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่นักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน เข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

วันที่เริ่มต้น 13/07/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 13/07/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด หอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เขตอำเภอสันทราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101001   นายก่อเกียรติ   อภิปรัชญาพงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101029   นางสาวปิยธิดา   เกษสุภะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101032   นางสาวพันธ์ทิพย์   สร้อยจิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101043   นายสิทธา   นิยมเพิ่มพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901122016   นางสาวนิจิตตา   ลมวิวัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122027   นางสาวภัทรมน   มหุวรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122032   นายวิทยา   ยอดยิ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5901122036   นายศรัณย์   คำฟู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5906103007   นายคเนศ   ศรีโสภา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103013   นางสาวชนากานต์   สุริยะชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103052   นายมนต์รัก   สุนามเจริญกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103076   นางสาวแสงเดือน   แก้วทองโต : บัญชี 3ชั่วโมง
5906105002   นายกฤษฎา   จันทะวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105010   นายชาญชัย   อ่อนทรายแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105037   นางสาวสุจิตรา   มีรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5909101002   นางสาวกนกวรรณ   ลี่เจริญวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101004   นายกฤต   เผ่าเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101017   นางสาวญาณี   ญาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5909101044   นายรัฐศาสตร์   สามคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101012   นางสาวธนิษฐา   พิทักษ์เสาวภาพ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101014   นายนราทร   นาคกล่อม : การประมง 3ชั่วโมง
5910101025   นางสาววนิฐาร์   ช่วยเอียด : การประมง 3ชั่วโมง
5910101028   นายศตพล   วิจิตรโสภา : การประมง 3ชั่วโมง
5919101005   นางสาวณัฐวีระนันท์   เป็งทา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101009   นายปฐมพงศ์   พงศาปาน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101020   นายสราวุธ   แผงศร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5922101004   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101007   นางสาวดาวเรือง   นิลบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101015   นางสาวสุภารัตน์   พลขันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101017   นายอภิสิทธิ์   วารีรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922102009   นายนพชัย   ใจเย็น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102011   นางสาวพรไพรินทร์   ชุ่มกลิ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102016   นายวัชระวิทย์   ศรีบูพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922102024   นางสาวอมรรัตน์   ล้อมลาย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922103003   นายกิตินันท์   วงค์เพ็ชร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103004   นางสาวจิระประภา   จั๋นตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103014   นางสาวรัตติกาล   วังจอมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922103018   นายศักดิ์ชัย   แต้เถา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายให้จัดโครงการจัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน เข้าพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยและสะดวกในการกำกับดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนความประพฤติ ดังนั้นก่อนที่จะจัดให้นักศึกษาใหม่ดังกล่าวเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนจึงต้องเตรียมความพร้อม โดยจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือกฎหมายบ้านเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล