โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 24/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 14
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 14

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 60ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 60ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103437   นางสาวศิรินทิพย์   ยะแสง : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 60ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5801113329   นางสาวมัณฑนา   มหาเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 60ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804108323   นางสาวพินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 60ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 60ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103404   นางสาวปิยนุช   มานะดี : บัญชี 60ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 60ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 60ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 60ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 60ชั่วโมง
5901113311   นางสาวชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5901125335   นายพรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 60ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101392   นายอภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904103308   นางสาวจิราวรรณ   แก้วภา : เคมี 60ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 60ชั่วโมง
5904106306   นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 60ชั่วโมง
5904106327   นางสาววริศรา   ทิพย์ยอม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 60ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5905104317   นางสาวจุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 60ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 60ชั่วโมง
5906104357   นายณัฐวุฒิ   ขระสุ : การเงิน 60ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 60ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101351   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 60ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 60ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101407   นายสรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101409   นายสหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101435   นายอาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 60ชั่วโมง
5912101323   นางสาวณัฎฐณิชา   เมฆขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5918102328   นายธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
ตามที่งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาที่อยู่ภายในหอพักพร้อมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมที่งานหอพักและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญของงานหอพักที่มีส่วนผลัดดันให้งานหอพักปฏิบัติภาระกิจด้านการให้บริการที่พักอาศัยพร้อมทั้งดูแลนักศึกษาในหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากจำนวนคณะกรรมการหอพักมีเพียง 112 คน และบุคลากรงานหอพักอีกจำนวน 28 คน จึงถึงได้ว่าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ซึ่งมีจำนวน 4,000 คนโดยประมาณ งานหอพักจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีจิตอาสาและรักในสถาบันจึงอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ โดยภาระกิจของงานหอพักจะแบ่งเป็นการรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 3 วันและการดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่(รับน้องใหม่)อีกจำนวน 7 วัน รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานครั้งนี้จำนวน 10 วัน ซึ่งหากจะให้ภาระกิจของงานหอพักในด้านการจัดที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาใหม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้นจึงต้องอาศัยกำลังของนักศึกษาเป็นสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   124 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   92000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 92000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 (รับรายงานตัวเข้าหอพัก)
เวลา 06.00 - 18.30 น. คณะกรรมการหอพักรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก
เวลา 22.00 - 24.00 น. คณะกรรมการหอพักทำการประชุมนักศึกษาใหม่ในหอพักเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการแจ้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหอพักนักศึกษา พร้อมทั้งทำการเช็คชื่อนักศึกษาใหม่ในหอพัก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (เก็บของมีค่า)
เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการหอพักทำการประชุมกับบุคลากรงานหอพัก เพื่อรับทราบถึงขอบเขตและข้อตกลงในการเก็บของมีค่าของนักศึกษาใหม่ภายในหอพัก
เวลา 16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการหอพักพร้อมกันใต้อาคารหอพักเพื่อจัดทำกิจรรมเก็บของมีค่าของนักศึกษาในหอพัก
เวลา 18.00 - 19.00 น. บุคลากรงานหอพักทำการตรวจเช็ครายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จะร่วมทำกิจกรรมเก็บของมีค่ากับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา โดยแบ่งเป็นหอพักละ 20 คน
เวลา 19.00 - 24.00 น. กิจกรรมเก็บของมีค่านักศึกษาภายในหอพัก

วันที่ 1- 6 มิถุนายน 2560
เวลา 04.30 - 04.45 น. คณะกรรมการหอพักพร้อมทั้งบุคลากรงานหอพักทำการตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณรองอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาก่อนจะออกไปทำกิจกรรมฯ
เวลา 04.45 - 05.00 น. คณะกรรมการหอพักประจำจุดเพื่อปลุกนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เวลา 07.00 - 08.30 น. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของนักศึกษาที่กลับเข้ามาในหอพักพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การแต่งกายของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่อไป
เวลา 16.30 - 22.30 น. คณะกรรมการหอพักอยู่ประจำหอพักเพื่อรอนักศึกษาใหม่กลับเข้าหอพักพร้อมทั้งเช็คชื่อนักศึกษาใหม่
เวลา 22.30 - 24.00 น. ทุกหอพักรายงานยอดนักศึกษาใหม่กลับเข้าหอพักต่อหัวหน้างงานหอพัก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล