โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 24/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
สุพัตรา งามตา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
สุมาลี ปานสีสด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
เครือวัลย์ บุญธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
จันทร์เพ็ญ สะถา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
เล็ก ยังศักดิ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
สุรินทร์ นันทะชมภู สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
จตุรงค์ ศรีชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก
ศศิธร แก้ววันดี สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก
สุพรรณี สถา สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 60ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 60ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103437   นางสาวศิรินทิพย์   ยะแสง : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 60ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5801101301   นางสาวกชพร   คนล่ำ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5801113329   นางสาวมัณฑนา   มหาเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 60ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804108323   นางสาวพินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 60ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 60ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103404   นางสาวปิยนุช   มานะดี : บัญชี 60ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 60ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 60ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5901101037   นายเรด   เสรือน : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901101046   นายSophea   Khoem : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 60ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 60ชั่วโมง
5901113311   นางสาวชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5901125335   นายพรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5901126314   นางสาวณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 60ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904101392   นายอภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5904103308   นางสาวจิราวรรณ   แก้วภา : เคมี 60ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 60ชั่วโมง
5904106306   นางสาวชนิกานต์   สิงห์ไชย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 60ชั่วโมง
5904106327   นางสาววริศรา   ทิพย์ยอม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 60ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5905104317   นางสาวจุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5906102498   นางสาววิภาวินี   ทองปลี : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102501   นางสาววีรยา   ใหม่เฟย : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 60ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 60ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103458   นางสาวศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 60ชั่วโมง
5906103484   นางสาวสุรีย์   ใฝ่กระจายงาน : บัญชี 60ชั่วโมง
5906104357   นายณัฐวุฒิ   ขระสุ : การเงิน 60ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 60ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101351   นางสาวบุณยาพร   วรรณคำ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 60ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 60ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101407   นายสรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101409   นายสหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 60ชั่วโมง
5910101435   นายอาทิตย์   บัวอิ่น : การประมง 60ชั่วโมง
5912101323   นางสาวณัฎฐณิชา   เมฆขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5918102328   นายธีระวัฒน์   พิลาทอง : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
ตามที่งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาที่อยู่ภายในหอพักพร้อมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมที่งานหอพักและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญของงานหอพักที่มีส่วนผลัดดันให้งานหอพักปฏิบัติภาระกิจด้านการให้บริการที่พักอาศัยพร้อมทั้งดูแลนักศึกษาในหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากจำนวนคณะกรรมการหอพักมีเพียง 112 คน และบุคลากรงานหอพักอีกจำนวน 28 คน จึงถึงได้ว่าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ซึ่งมีจำนวน 4,000 คนโดยประมาณ งานหอพักจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีจิตอาสาและรักในสถาบันจึงอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่ โดยภาระกิจของงานหอพักจะแบ่งเป็นการรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 3 วันและการดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่(รับน้องใหม่)อีกจำนวน 7 วัน รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานครั้งนี้จำนวน 10 วัน ซึ่งหากจะให้ภาระกิจของงานหอพักในด้านการจัดที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาใหม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้นจึงต้องอาศัยกำลังของนักศึกษาเป็นสำคัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   124 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   92000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 92000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 (รับรายงานตัวเข้าหอพัก)
เวลา 06.00 - 18.30 น. คณะกรรมการหอพักรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก
เวลา 22.00 - 24.00 น. คณะกรรมการหอพักทำการประชุมนักศึกษาใหม่ในหอพักเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการแจ้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหอพักนักศึกษา พร้อมทั้งทำการเช็คชื่อนักศึกษาใหม่ในหอพัก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 (เก็บของมีค่า)
เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะกรรมการหอพักทำการประชุมกับบุคลากรงานหอพัก เพื่อรับทราบถึงขอบเขตและข้อตกลงในการเก็บของมีค่าของนักศึกษาใหม่ภายในหอพัก
เวลา 16.30 - 18.00 น. คณะกรรมการหอพักพร้อมกันใต้อาคารหอพักเพื่อจัดทำกิจรรมเก็บของมีค่าของนักศึกษาในหอพัก
เวลา 18.00 - 19.00 น. บุคลากรงานหอพักทำการตรวจเช็ครายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่จะร่วมทำกิจกรรมเก็บของมีค่ากับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา โดยแบ่งเป็นหอพักละ 20 คน
เวลา 19.00 - 24.00 น. กิจกรรมเก็บของมีค่านักศึกษาภายในหอพัก

วันที่ 1- 6 มิถุนายน 2560
เวลา 04.30 - 04.45 น. คณะกรรมการหอพักพร้อมทั้งบุคลากรงานหอพักทำการตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณรองอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาก่อนจะออกไปทำกิจกรรมฯ
เวลา 04.45 - 05.00 น. คณะกรรมการหอพักประจำจุดเพื่อปลุกนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เวลา 07.00 - 08.30 น. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของนักศึกษาที่กลับเข้ามาในหอพักพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การแต่งกายของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่อไป
เวลา 16.30 - 22.30 น. คณะกรรมการหอพักอยู่ประจำหอพักเพื่อรอนักศึกษาใหม่กลับเข้าหอพักพร้อมทั้งเช็คชื่อนักศึกษาใหม่
เวลา 22.30 - 24.00 น. ทุกหอพักรายงานยอดนักศึกษาใหม่กลับเข้าหอพักต่อหัวหน้างงานหอพัก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล