โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 15/10/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ชุมชนบ้านโปง และวัดดอยแท่นพระผาหลวง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีโครงการเพื่อเสริมสร้างทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับการลดการทิ้งขยะ ในชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยะธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของนักศึกษารูปแบบการดำเนินนำนักศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณวัด ที่วัดดอยแท่นพระผาหลวง ด้วยกิจกรรมนี้ได้สอดคล้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาที่ได้ตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 340 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   340 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล