โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่เริ่มต้น 15/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้จัดพระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับวันที่ 19-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดทำโครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อให้นักศึกษาในสโมสรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับพี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญาบัตรได้พบปะกับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่บัณฑิตกับนักศึกษารุ่นน้องตลอดถึงคณาจารย์และเพื่อเป็นกำลังใจเป็นความทรงจำและความประทับใจแก่พี่บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่นักศึกษารุ่นน้องที่จะมอบให้กับพี่บัณฑิตที่นักศึกษารุ่นน้องจะมอบให้และในโครงการนี้เป็นรูปแบบคือการที่นักศึกษารุ่นน้องในสังกัดสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้พบปะพูดคุยร่วมถึงคอยดูแลคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่บัณฑิตในช่วงงานนับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ เพื่อให้โครงการบรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล