โครงการพี่สอนน้อง พวกพ้อง ชาวพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 23/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม ตึก 70 ปี ห้อง ศร 302 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการนอกห้องเรียนของนักศึกษาเป็นการเพิ่มทักษะความรู้เฉพาะด้านของรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาเข้ามาใหม่จะต้องมีการปรับพื้นฐานรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการปรับตัวให้อยู่กับสังคมการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาใหม่ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากกับวิธีการเรียน เวลาเรียนและยังต้องมีกิจกรรมเสริมทางด้านกีฬา กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ จึงทำให้นักศึกษาใหม่จะต้องปรับตัวทางด้านการเรียนให้มากที่สุด เพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน
สโมสรนักศึกษาได้ตระหนักถึงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียน โดยจัดกลุ่มรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3 ให้ติวน้อง จากแบบทดสอบ ตัวอย่าง แบบฝึกหัด จากเนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับน้องนักศึกษา ทั้งนี้ทุกกิจกรรมได้มีการควบคุมดูแลจากอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านเนื้อหารายวิชา เพื่อให้น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ผ่อนคลายความกังวลต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล