โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 30/07/2560 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
องค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การออกค่ายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส การสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬาให้แก่ตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น จะมีการแสดงผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเอง
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามารถนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาต่างคณะ ต่างสาขา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประกวดในครั้งนี้ และเพื่อเป็นสื่อกลางของเหล่านักศึกษา ในการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน ดาวเทียม จากทุกคณะและทุกวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เช่น ให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการเข้าสังคมได้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส นำเสนอความสำเร็จของผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าออกแสดงในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล