โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123341   นายเทพไท   เสมอเหมือน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123412   นางสาวอนันตญา   สมพมิตร์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123319   นางสาวฉัตรศิริ   ใจวงศ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123323   นายชัยวัฒน์   รัตน์ชาญวศิน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123332   นางสาวดลนภา   ถาใหม่ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123336   นายธนวัฒน์   คำอินทร์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123338   นายธันวารัตน์   พูลสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123351   นางสาวปรียา   กฤตถิรพุทธิ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123353   นางสาวปิยะนุช   ศรีบุญยงค์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123357   นางสาวพนิดา   ชนะสงคราม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123368   นางสาวภารวี   รุธีรยุทธ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123376   นายลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123378   นางสาววรรณนิภา   เขตชมภู : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123386   นายวุฒิชัย   เนตผาบ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123392   นายสราวุธ   ทาฝั้น : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123394   นางสาวสุณีรัตน์   จะซา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123398   นางสาวสุภาพร   โชคบันดิฐ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123403   นายอภิมุข   สายแก้วเทศ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123404   นางสาวออมทรัพย์   ทาไชยวงค์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านเกษตรกรรม สิ่งที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น หัวใจสำคัญมาจากครู-อาจารย์ ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจถึงสิ่งที่อยากสอนอย่างถ่องแท้ด้วยการปฏิบัติของ ครู-อาจารย์นั้นเอง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งในโครงการนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาได้มีกิจกรรมลักษณะนี้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกนั้นคือประเพณีไหว้ครู
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของครู-อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อ ครู-อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู รวมทั้วเป็นการร่วมอนุรักษณฃ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 320 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   320 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล