โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย"

วันที่เริ่มต้น 19/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาธารณภัยหมายถึง ภัยต่างๆ เช่นแผ่นดินไหว อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ ที่เกิดกับสาธารณะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ซึ่งเราไม่สามารถจะทราบล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหอพักนักศึกษา ซึ่งเป็นอาคารสูงหลายชั้น มีนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย จีงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล