โครงการอบรมเพื่ออาหารปลอดภัย และการสุขาภิบาลร้านอาหาร

วันที่เริ่มต้น 09/03/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ขึ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ 2560 เพื่อความปลอดภัยของอาหารภายในกิจกรรมดังกล่าวจึงเห็นควรให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียวใหม่ และวิทยาเขตแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติได้เข้าอบรม และฝึกปฏิบัติ ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่น้องใหม่จะรับประทานในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และเพื่อให้ร้านค้า และตัวผู้ประกอบการ ลูกจ้างร้านค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดสุขาภิบาลเบื้องต้น จึงจัดกิจกรรมการสุขาภิบาลร้านอาหารขึ้นด้วย โดยการอบรม แลลงมือปฏิบัติด้านความสะอาดของพื้นที่ในการจำหน่ายอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร และโรคที่มีพาหะพวกแมลงสาป หนูแพร่เชื้อโรค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   108 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   11650 บาท
มูลค่ารายรับ   11650 บาท
ค่าใช้จ่าย 11650 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   11650 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 108 คน โดยช่วงแรกรับฟังการบรรยายภาคทฤษฎีจากคุณนิตยาภา นันทขว้าง ซึ่งเป็นนักวิชาการจากโรงพยาบาลสันทราย หลังจากนั้น ฝึกทำการปฏิบัติด้านการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะและมือผู้ประกอบการ โดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมใช้ในงานดูแลอาหารในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล