โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 26/06/2560 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2560 เวลา 11:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสุข และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มึความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด และยังเป็นการใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 370 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการที่งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ขึ้นมา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ก็มุ่งหวังให้นักศึกษาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังมีแรงจูงใจ ในเรื่องของถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาอีก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล