โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 21/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 และวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ4 ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 404 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล