โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “1st Econ route”

วันที่เริ่มต้น 20/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และก่อนจะเปิดเรียนในภาคการศึกษา 2560 คณะฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ของคณะฯ ทุกคนเรียนปรับพื้นฐานและทบทวนทักษะการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “1st Econ route” ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2560)
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสันทนาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้แก่ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวสีเขียว วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกิจกรรมนำเสนอ green sightseeing: eco and culture ของนักศึกษา (จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 405 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล