โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office)

วันที่เริ่มต้น 08/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่ากับน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ชั้นต้นในปีี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยปี 2555 การเพิ่มขึ้น GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 ประกอบกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุนทางธรรมชาติ เพื่อการเติบโตสีเขียว ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อน Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Green office ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการที่สอดคล้องและเชื่่อมโยบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มหาวิทยาลัยได้นำเสนอโครงการอาคารสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคารสำนักงานที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) จึงได้ขออนุมัติจัดโครงการอาคารสำนักงานสีเขียว (Green office) ขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 โดยได้กำหนดกิจกรรมในโครงการ เช่น การอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่ผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมลดโลกร้อน (Car free Day) การจัดทำ Green Office การลดการใช้พลังงานในสำนักงาน การสร้างบรรยากาศการทำงานในสำนักงานอธิการบดี เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 422 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล