โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 17/04/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้เกิดการแข่งขันในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจการค้า ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อยู่ในภาวะของการว่างงานค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือรับจ้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้คำแนะนำให้ความรู้เทคนิควิธีการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต การคิดริเริ่ม ตลอดจนการวางแผนเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบฟาร์มปศุสัตว์ด้วย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะจัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล