โครงการ Green Economy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

วันที่เริ่มต้น 26/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่ดี มีคุณธรรม เสียสละ และมีจิตสำนึกต่อชุมชน สังคม นั้น การจัดทำโครงการ Green Economy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มุ่งเน้นการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ รักษา และปรับสภาพแวดล้อม ชุมชน แหล่งที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์น่าอยู่ปลอดภัยจากมลพิษต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ในอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนของสาขาวิชา ศศ472 เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม Green Economy และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์อย่างแท้จริง อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ในการจัดนิทรรศการ และสัมมนา ให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานใต้ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากขึ้น เกิดการประสานงาน หรืออาจมีรูปแบบประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Economy ระหว่างกันในกลุ่มนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 53 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล