โครงการตามรอยพ่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

วันที่เริ่มต้น 08/03/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/03/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การทำงานในแบบพอเพียงและใช้เป็นแนวในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีจิตสำนึกในแบบอย่างพอเพียง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการตามรอยพ่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมีกิจกรรมไปศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พร้อมกับมีวิทยากรจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล