โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558)

วันที่เริ่มต้น 21/12/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/12/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการเรียนการสอนกลุ่มสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ศศ 497 ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในปีการศึกษา 2558 และในภาคเรียนที่ 1/2558 ได้มีนักศึกษา จำนวน 8 คน ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในการนี้ได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 8 สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ธกส.สาขาแม่ขะจาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด เพื่อให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ภายหลังจากนักศึกษากลับจากสหกิจศึกษา สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเสนอผลปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 13 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล