โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2559

วันที่เริ่มต้น 15/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานี้ทั้งหมด 110 คน และได้ออกฝึกปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง ตาก ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 63 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ภายหลังจากนักศึกษากลับจากสหกิจศึกษา สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเสนอผลปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา และได้เปิดโอกาสให้รุ่นน้องที่กำลังเตรียมสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมฟังผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปเตรียมตนเองในการสหกิจศึกษารุ่นต่อไป ทั้งนี้ กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 221 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล