โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย

วันที่เริ่มต้น 26/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559- 6 มีนาคม 2559 และด้วยขบวนการสหกรณ์ไทยจะครบรอบการดำเนินงาน ปีที่ 100 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อร่วมสนับสนุนระบบสหกรณ์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยในการจัดนิทรรศการนั้นกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เป็นผู้ดูแลนิทรรศการ มีการบรรยายตามบอร์ดความรู้ต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล