โครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 16/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาของคณะ นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้างความต่อเนื่องของการทำงานของนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2558 และประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชมรมประมงแม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ และชมรม Maejo Modern Ichthyologist Club (MMIC) ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับให้โอวาท และแนะแนวทางการทำกิจกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา
- นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของคณะฯ ชี้แจง ระเบียบ วิธี ขั้นตอน การทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา
- ได้มีการบรรยายหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นายประเสริฐ
ประสงค์ผล นักวิชาการประมง นายเศรษฐี จำปาดิบ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 และนางสาววริศรา จายศ รองนายกสโมสรฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในปีต่อๆ ไป สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการนำหลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมฝึกการทำ SWOT และวิเคราะห์ SWOT และสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าใจการทำ SWOT และนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการจัดโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล