โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 05/01/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 05/01/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งนี้ คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านทักษะวิชาการทางการประมง ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน และอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา กับนักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือ ในเรื่องต่าง ที่เป็นข้อสงสัยของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ได้รับการชี้แนะ แนะแนวทางให้ถูกต้องจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงานด้านต่างๆ โดยการกำหนดหัวข้อในการพบปะให้ตรงกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้แก่
10.2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 5 มกราคม และวันที่ 21 มิถุนายน 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการ
ประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

10.2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
-การวางแผนการเรียน โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน และทุนการศึกษา โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการ
ประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

10.2.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี ) ในวันที่ 13 มกราคม 2559 พูดคุยและซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
-การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนและการคำนวณผลการเรียน โดย นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
-กิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการ
ประมง (ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล