โครงการจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 10/04/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้และช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่นปีละจำนวนมาก โดยนักศึกษาที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายหอพักเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านการเรียน คุณภาพชีวิต และปัญหาอื่น ๆ ของนักศึกษา ในการนี้ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ และการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่นักศึกษา ในขณะที่กำลังศึกษาหรือพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย จึงได้จัดโครงการจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการบริการให้คำปรึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ประสบการณ์ และให้ความรู้แก่นักศึกษานอกหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล