โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015

วันที่เริ่มต้น 12/09/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/09/2558 เวลา 20:00
สถานที่จัด ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (UBI) ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015 ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน และ 19 กันยายน 2558 เพื่อนผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และได้เห็นช่องทางในการสร้างธุรกิจให้กับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล