โครงการจิตอาสาทำดี "ตามรอยพ่อ" ชมรมคริสเตียนแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 03/12/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 03/12/2559 เวลา 12:30
สถานที่จัด บริเวณคลองแม่ข่า ชุมชนลอยเคราะห์ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสเตียนแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ เข้าร่วมรับใช้งานของพระเจ้าใน iServe อาสารับใช้ ซึ่งได้จัดโครงการจิตอาสาทำดี "ตามรอยพ่อ" ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณคลองแม่ข่า ชุมชนลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 17 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   17 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   15000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 15000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล