โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ "กิจกรรมการให้ทำให้มีความสุขมากกว่าการรับ"

วันที่เริ่มต้น 14/01/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 14/01/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด มูลนิธีรักษ์ดรุณี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมคริสเตียนแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชมรมคริสเตียนแม่โจ้ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ในหัวข้อกิจกรรม "การให้ทำให้มีความสุขมากกว่าการรับ" ณ มูลนิธิรักษ์ดรุณี ต.หนอง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เพื่อ ให้สมาชิกชมรมได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน และสร้างประโยชน์ให้สังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 17 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   17 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล