กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 20/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสัตวศาสตร์ ดังนั้นสโมสร นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอบรมด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจกรรมและวางแผนงานสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจัดให้มีการอบรมรับฟังความรู้จากวิทยากร และให้มีการเสนอแนวคิดแผนกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้น และยังสร้างความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำเสนอนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงพัฒนาศักยภาพในการทำงาน กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล