โครงการถวายเทียนพรรษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 10/07/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/07/2556 เวลา 16:00
สถานที่จัด วัดอรัญญวิเวก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 จัดเป็นพิธีกรรม
ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดในช่วงฤดูฝน โดยพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ดังนั้นจึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ การร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ นับแต่โบราณกาล การถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพราะพระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้ พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญา ด้วยเหตุนี้คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 181 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   163 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 2 สาขา คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้เดินทางไปยังวัดอรัญญวิเวก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 และในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือน จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดในช่วงฤดูฝน โดยพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส
ในการนี้ อาจารย์สุนทร คำยอด ตัวแทนบุคลากรกล่าวเรียนเชิญรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร จุดเทียนบูชาพระ และอาจารย์สุนทร ได้นำบทสวดมนต์เพื่อถวายเทียนพรรษา และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ถวายเทียนพรรษา ผู้ข่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ คำดี ถวายจัตุปัจจัยไทยทานจากการร่วมทำบุญของบุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ ได้ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ได้รับเอาเทียนพรรษา สังฆทาน พร้อมจัตุปัจจัยไทยทานและเทศนาธรรม ให้พร ต่อจากนั้น นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมบริเวณวัด กิจกรรมได้ดำเนินไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.45 น. นักศึกษาและบุคลากรได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล