โครงการ Communication camp

วันที่เริ่มต้น 14/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด กองบิน 41 กองทัพอากาศ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต

โครงการ Communication Camp จึงเป็นกิจกรรมที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านฐานการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและระหว่างชั้นปี การสร้างเสริมภาวะผู้นำ การวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการ Communication Camp ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ต.เเม่สา อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการ Communication Camp เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้นักศึกษามีทักษะการประยุกต์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการทำงานต่อไปในอนาคต
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล