กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ชมรมสัตว์ปีก)

วันที่เริ่มต้น 06/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสัตวศาสตร์ ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจะได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ การบริการวิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาความสามารถด้านวิชาชีพ ทางด้านการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานในการลงพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ และเพิ่มความสามารถให้แก่นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตได้ในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล