โครงการ Communication Camp

วันที่เริ่มต้น 17/08/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/08/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ เป็นความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง คือ รากฐานของชุมชนอันจะทำให้ชุมชนคงอยู่สืบไป การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการจึงได้จัดโครงการ Communication Camp ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการปลูกข้าวเเละกิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสืบสาน ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไปในอนาคต อีกทั้ง นักศึกษาสามารถนำความรู้ืที่ได้รับจากโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการต่างๆ ภายในหลักสูตรได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 187 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   193 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการ Communication Camp ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการปลูกข้าวผ่านฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว เเละนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ดังกล่าวมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา นศ 344 การผลิตงานโฆษณา เเต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 1 ข้อ ได้เเก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนฐานการเรียนรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล