โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ประจำปี 2560"

วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนย์ศิลปวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีภารกิจและรับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนฯ รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การให้ความสำคัญของกาเรปิดเวทีให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้มีนิสัยรักการอ่าน รักและเห็นคุณค่าของการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น ฟ้อนรำ ดนตรี ประเณีและภูมิปัญญาในวิถีชีวิต โดยเฉพาะท้องถิ่นล้านนาอันมีความงดงาม
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการเป็น "Green University" จึงได้จัดโครงการ "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 60" ขึ้่น กิจกรรมในงานจะเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบของ การรวบรวมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย การประกวดเล่านินทานของนักเรียน การสาธิตและฝึกทักษะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การชมดนตรีและโชว์ตลกของศิลปปินล้านนา ให้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายในและภายนอกประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสชื่นชมและปฏิสัมพันธ์ในศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่งดงามและทรงคุณค่า และรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่นอกจากรับผิดชอบด้านการจัดการพิธีการ พิธีกรรม ประเพณีต่าง ๆ แล้วยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีการแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยใจรักและมีความศรัทธาและรักษาไว้เป็นมรดกสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล