โครงการEnglish camp

วันที่เริ่มต้น 09/04/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/04/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด บ้านพักทัศนาจร จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน, การเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัย Green Eco โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษระดับชั้นปีที่ 2และปีที่ 3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 155 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   104 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการ English Camp ได้จัดค่ายกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่2 และ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปีที่ 2 และ 3
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศต่อการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2559 ณ บ้านพักทัศนาจร จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีฐานที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน เขียนรวมทั้งทักษะกาเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จำนวน 6 ฐาน และฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมภาษาอังกฤษกับแนวความคิดเรื่อง Green Eco 3 ฐานกิจกรรม
จากการดำเนินการนั้นปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ งบประมาณในการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับปริมาณนักศึกษา2ชั้นปีที่มีจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดสรรที่พักและอาหารให้เหมาะสม นอกจากปัจจัยเรื่องงบประมาณแล้ว ปัญหาและอุปสรรคคือ ช่วงเวลาในการกิจกรรมไม่เหมาะสมกับสถานที่เนื่องจากจัดในฤดูร้อนซึ่งฐานทำกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะกิจกรรมกลางแจ้ง จึงส่งผลต่อการทำกิจกรรมของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล