โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์: อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 25/03/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2560 เวลา 23:00
สถานที่จัด พื้นที่โดยรอบคณะศิลปศาสตร์และห้องอาหาร ชั้น1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบัน โลก กําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี ชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศร้อน เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น เราจึงได้ร่วมมือกัน ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้ง แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตทางด้านทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 180 คน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะศิลปศาสตร์จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือนักศึกษาระหว่างสาขา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อสร้างสุขและให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะฯ

ซึ่งสโมสรนักศึกษาร่วมกับงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ : อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559 ้โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขาและชั้นปี ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์การประกวด Freshy Boy & Girl
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   212 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยสโมสรนักศึกษาได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1. อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นคร ทำให้นักศึกษาได้ร่วมใจ สามัคคีกันในการเก็บกวาดขยะ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงทิ้งขยะให้ลงถังตามจุดที่กำหนดไว้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสันพันธ์(Freshy Boy & Girl)
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสัมพันธ์ (Freshy Boy & Girl) ซึ่งเป็นการประกวดความสามารถของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมการประกวด การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การร้องเพลง รวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการตั้งแต่การเริ่มโครงการและสรุปผลโครงการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล