โครงการ Communication camp ครั้งที่ 8

วันที่เริ่มต้น 08/10/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/10/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ต.เเม่สา อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการที่ประกอบด้วย (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้นำหลักกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต
โครงการ Communication Camp ครั้งที่ 8 จึงเป็นกิจกรรมที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร ซึ่งการดำเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมกลุ่มบรรยายธรรมะ / การแสดงกลุ่มรอบกองไฟ / กิจกรรม Work Shop การเป็นพิธีกร เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ กิจกรรมการปลูกข้าว และกิจกรรมวัดใจ (กิจกรรมฐาน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 309 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   305 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการ Communication camp ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ ต.เเม่สา อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่าโครงการ Communication Camp เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ที่สามารถเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้นักศึกษามีทักษะการประยุกต์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการทำงานต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการนำกระดาษมารียูสใหม่ โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยการรับประทานอาหารเย็นไม่มีการใช้โฟม แต่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แทนการสั่งข้าวกล่อง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล