โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน

วันที่เริ่มต้น 10/09/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 10/09/2559 เวลา 19:00
สถานที่จัด ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักศึกษาและบุคลากร ด้านอุบัติเหตุ ด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพจิตและด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเข้าร่วมการประกวด ดาว-เดือน ประจำปี 2559 (การประกวดระดับมหาวิทยาลัย) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามโดยผ่านเวทีการประกวด
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด อีกทั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 280 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   288 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 : ประกวดดาวเดือน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการจัดโครงการมีความมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม โดยผ่านเวทีการประกวด อีกทั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ยังได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ มีการประสานงานในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความสามัคคีของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายธีรภัทร จำปา (บอส M8) จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ได้แก่ นางสาวนัฐฏ์พิชาญา โควาสิสารัช (ไฟว์ไฟว์ G6) จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และรางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเทียม ได้แก่ นายฐิติชญา พิพัฒนกิจภูวดล (รสา L1) จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล