โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 27/07/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2559 เวลา 17:30
สถานที่จัด ณ ห้อง ศร 301 อาคารแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5614101305   นางสาวกวินนา   แช่มช้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101319   นายชนาธิป   เกษมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101320   นางสาวชลธิชา   แฮคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101324   นายชัยภัทร   โอสถากุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101325   นายชุมพล   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101328   นางสาวตรีชฎา   ชูรส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101337   นางสาวนิศามณี   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101342   นางสาวปภาดา   เชาวพ้อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101343   นางสาวปภาวดี   อุปนันชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101347   นายพลากร   พวงกุหลาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614101358   นายภูวนาถ   กุลณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714101304   นางสาวกัญญารัตน์   เรือนใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101309   นายกิตติภพ   ขาวพับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101311   นายขจรศักดิ์   พิภาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101313   นางสาวจตุพร   อภัยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101318   นางสาวจุฬามณี   ศรีคำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101321   นางสาวชนนิกานต์   สัมมาอรรถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101322   นางสาวชวันรัตน์   เมืองระรื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101326   นางสาวปาณิสรา   พรมเผือก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101328   นางสาวณัชชา   ถิรกันตวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101330   นางสาวณัฐณิชา   เหมือนทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101331   นางสาวณัฐวิภา   กิตติเมธีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101332   นางสาวณิชกานต์   ก๋าบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101333   นายดลกวิน   วรรณภิระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101340   นางสาวธิราวาดี   เปียงดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101342   นายนทวิทย์   สีธิวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101343   นายนพเดช   สิงห์จู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101345   นางสาวนภาพร   กันธาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101346   นายนราพล   สินศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101348   นางสาวนาลิศา   บุญทวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101356   นางสาวพรพรรษา   เหมือนทองแท้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101359   นางสาวพิจิตรา   สินพูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101360   นางสาวพิไลวรรณ   ภาชนนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101362   นางสาวภัทราพร   อุ่นวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101363   นางสาวภัทราวดี   เเจ้งอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101371   นางสาวเมวิยา   กังวานวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101374   นายรัตตัญโญ   โพธิพฤกษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101375   นางสาวรุ่งอรุณ   กุยวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101378   นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101383   นางสาววาระศิริ   ริยะกาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101386   นางสาวศศิธร   แสนภูธร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101390   นางสาวศิริพร   เพชรออด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101392   นายสิตางค์   เอกวัฒนโรจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101393   นายสิทธิชัย   ประกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101408   นางสาวอรญา   ลักษณะลม้าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101415   นายเอกชัย   สิงหศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714101416   นายเอทัศน์   ทองจันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102304   นางสาวกนกวรรณ   โสภา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102308   นางสาวกาญจน์กนก   ไชยจันลา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102313   นางสาวชนัญญ์ชิดา   ปิติปุณยรัชต์กุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102340   นางสาวปิยาอร   บุญผูก : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102357   นางสาวศศิพิมล   ล้อมเขตต์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102362   นางสาวสุธิดา   เมืองเปี้ย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5714102369   นางสาวอารีรัตน์   บุญเลา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101317   นายชินวัตร   พรหมเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101322   นางสาวณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101354   นางสาวภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101374   นางสาวสรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102361   นางสาวราชาวลี   สกุลประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102370   นายศราวุฒิ   อินทร์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102374   นายสมหวัง   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102378   นายสุธิวัฒน์   สินสวาท : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102379   นางสาวสุพวัฒณีย์   วงค์ตัน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102380   นางสาวสุมิตา   เปี้ยยะ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102381   นายสุริยันต์   ธรรมสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102382   นางสาวแสงเงิน   ลูงใจ๋ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102383   นางสาวอโนชา   พูลทะจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102386   นางสาวอัชริยา   วงค์ซาว : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102390   นางสาวชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914101301   นางสาวกนกรัชต์   ภีระคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101302   นางสาวกมลวัลณ์   จันทร์ตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101304   นางสาวเกวลิน   สิทธิปรุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101308   นายฉัตรมงคล   เชื้อปงปัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101309   นายเฉลียว   คำแสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101310   นางสาวณศภัส   ลี้สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101312   นายณัฐพล   ก้อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101315   นายธนภูมิ   ริณพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101316   นางสาวธนารัตน์   ม้วนอ่ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101317   นายธรณินทร์   วิวัฒนะกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101318   นางสาวธัญญลักษณ์   แสงเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101321   นางสาวนภัสสร   พรหมขัติแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101322   นางสาวนัฐฏ์พิชาญา   โควาวิสารัช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101323   นางสาวนาฏนภา   ภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101324   นางสาวนาวิกา   ปานรงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101325   นางสาวนิธิวดี   มังกิตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101328   นายปณิธาน   ไชยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101329   นางสาวปณิธาน   พลดร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101330   นายปรมัตถ์   เริงศาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101331   นางสาวปริษฐา   อารีย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101332   นางสาวปัญญพัฒน์   กิติปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101333   นางสาวพรทิพย์   พึ่งจาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101335   นางสาวพรนภา   มงคลเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101336   นายพลวัฒน์   ทิพย์มา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101337   นายพสุ   วงค์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101338   นายพัชรพล   มงคลพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101339   นางสาวพัทธนันท์   แก้วนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101340   นายพันธุ์ฤทธิ์   เลขยัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101341   นายพัสกร   เจริญบวรศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101342   นางสาวพิชามญชุ์   อรินแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101343   นายพิทวัส   สำราญสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101344   นางสาวพิมพ์ชนก   ปุญญฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101345   นางสาวพิมพ์ญาดา   นาคะเกศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101348   นางสาวภัควลัญชณ์   พึ่งผลัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101349   นายภัทรพล   แต่งงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101350   นางสาวภัทริกา   ยะนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101351   นางสาวภาคินี   วงค์ชัยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101352   นายภาณุพงศ์   คํากาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101353   นายมนัสวิน   เชื้อเทวา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101354   นายมาร์วิน   บุญรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101355   นางสาวมาลิณี   เชื้อทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101356   นายมาศวัฒน์   แป้งหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101357   นางสาวเมธาวี   ปันติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101358   นางสาวรวิสรา   แสงอุทัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101359   นายรัชพล   พรรคนาวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101360   นายรัฐเกียรติ   สุวงษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101361   นายรุ่งสิทธิ์   แดงมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101362   นางสาวลดาวัลย์   ตาไชยยศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101363   นางสาววนิดา   สุขสำราญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101364   นางสาววรัญญ์รัตน์   พรมสัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101365   นางสาววรัญญา   ยวงทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101366   นางสาววรารัตน์   ลาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101367   นายวศิน   นิลกำแหง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101368   นางสาววันนิษา   ตะเนาศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101370   นางสาวเวลา   จิตละมัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101371   นายศตพร   ติยะวรบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101372   นางสาวศศิปรียา   เจริญชันษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101377   นางสาวสุพิชชา   ถานี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101379   นางสาวสุภาวดี   ศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101380   นางสาวมนฑ์สิชา   แซ่เต็น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101381   นายเหมันต์   สุภาชัยกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101382   นางสาวอนุธิดา   บุญเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101384   นางสาวอรปรียา   เทพกาวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101386   นางสาวอัญธิกา   ทับศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101387   นางสาวอารีวรรณ   คารมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914101388   นางสาวอุมาพร   วงค์สถาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 5ชั่วโมง
5914102301   นางสาวกนกพร   ตาสีมูล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102303   นายไกรวิชญ์   ศรีอ้วน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102305   นางสาวจันทกานติ์   เสกสรรวรกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102307   นางสาวจิราภรณ์   นิลน้ำเพชร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102308   นางสาวจีรนุช   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102310   นางสาวจุฑาภรณ์   ยอดปัญญา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102311   นายเจษฎา   ไชยลังกา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102312   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102313   นางสาวชัชวีวรรณ   ทรงกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102314   นางสาวชุติกาญจน์   วงศ์วิเศษ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102315   นางสาวโชติกา   ประทุม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102317   นางสาวณัฐวดี   วนเครือ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102319   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102320   นางสาวทิวาพร   อินทจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102322   นางสาวธัญญธร   กรีมิน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102325   นางสาวนทีกานต์   เมืองเอก : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102326   นางสาวนนทกร   กาวิชัย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102328   นางสาวนภสร   พิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102330   นางสาวนัดชา   แก้วสุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102331   นางสาวนิรัตน์ชดา   วงค์ทรายคำ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102332   นางสาวนุชจิรา   อิวสกุล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102334   นางสาวบุษกร   นันติ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102337   นางสาวปภาวรินท์   ผิวพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102339   นางสาวปาลิตา   จันทร์สุข : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102340   นายพงศกร   ใจนา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102341   นางสาวพณัฐพร   อภิไชย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102342   นางสาวพรไพลิน   กันเขี่ย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102343   นางสาวพัชรินทร์   วงค์คำปวน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102345   นางสาวภริตา   ไกรทิพยสุนทร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102346   นางสาวภูริชญา   โขมพัตร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102350   นางสาวรมณีย์พัชร์   มูลเมือง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102351   นางสาวรสิกานต์   วงค์จักร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102355   นางสาววราวดี   ช้างวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102358   นางสาวศศิพิมพ์   คีลาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102360   นายศุภกิตติ์   ชาญประไพร : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102362   นางสาวสิริขวัญ   พรหมพระจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102364   นางสาวสิรีธร   คำมีมา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102369   นางสาวโสรยา   คุณา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102370   นางสาวอมรรัตน์   วะตินา : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102371   นางสาวอรพรรณ   วนาสาสน์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102372   นางสาวอัญชนา   สุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102373   นางสาวอัญธิภา   ประกอบศิลป์ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102374   นางสาวอารยา   คำศรีใจ : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5914102376   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุ่นเรือน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งในทุกปี คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มาอย่างต่อเนื่อง


คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University


ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน แนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ได้เข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข และยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อน Organic/Green/Eco โดยรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อมุ่งสู่การเป็น Organic University, Green University และ Eco University
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร และการบรรยายเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน โดยศิริลักษณ์ ปารมี นักวิชาการศึกษา การแนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกร ปัญญารักษา นักวิชาการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระบบการให้คำปรึกษาและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำคู่มือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและข้อมูลที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องรับทราบใส่ลงไปในคู่มือฯ เช่น โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตร/แนะนำอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร/บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์/ช่องทางการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร/ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รวมถึงยังได้มีการแจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังเป็นการสอดแทรกให้ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่รู้จักมีวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่มีการบรรยาย นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด การแต่งกายของนักศึกษาต้องแต่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทั้งในเรื่องของการแต่งกายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ และชมรม เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น
การดำเนินโครงการยังได้สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการขับเคลื่อนOrganic/Green/Eco โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การนำกระดาษรีไซเคิลมาจัดทำเป็นแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำกระดาษที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การดำเนินโครงการยังมีการรณงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยแจกอาหารว่างเป็นชุดกล่องกระดาษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแทนการใช้กล่องพลาสติก
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล