โครงการค่ายอาสาส่งเสริมสุขภาวะชุมชน พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาการ

วันที่เริ่มต้น 11/02/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 01/04/2560 เวลา 15:00
สถานที่จัด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5712106401   นางสาวอริสา   ไกรทองสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5714101409   นางสาวอรทัย   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102303   นางสาวกนกวรรณ   ประชุมรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102307   นางสาวกอกาน   เขียนวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102354   นางสาววสุนธรา   สุวี : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102359   นางสาวสุชิวา   บุญน้อย : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
โครงการ F.U.N (For Your Enjoy) ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนทุกนดำเนินงานจากชุดโครงการ "พลังปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน" สำนักงาน สสส. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะด้านวิชาการสนรูปแบบ โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาการ ให้กับเด็กและเยาวชนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล