โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 15

วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาด้านการเกษตรได้เพิ่มพูนความรู้ ฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านการเกษตร ในกลุ่มสมาชิกภาคีสี่จอบ การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรุ้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และการศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดการอยู่ระหว่างวันนี้ 1-5 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรทั้ง 12 สถาบัน
ดังนั้นคณะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 และส่งผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่างสถาบัน เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนและในตำรา ตลอดจนสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาที่จะได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการนำความรู้ หลักวิชาการ ทักษะต่างๆในการประมงไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมงรวมทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งถูกกำหนดไว้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
2.คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้มีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.ได้มีการพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4.นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล