โครงการสร้างจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. (ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร)

วันที่เริ่มต้น 08/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องงานกองทุนเพื่อการศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101440   นางสาวเจนจิรา   ใจอิ่นแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606101441   นางสาวนงเยาว์   อ่างคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5801102499   นางสาวมนันยา   ศรีจันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5801125382   นางสาวสุดารัตน์   พันธุ์มณีรัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101345   นางสาวนิธิพร   สารใจวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5914102353   นางสาวรัตนาภรณ์   ขัติศรี : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิอาสา คือการปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โครงการสร้างจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในสภาพที่แท้จริงของสังคมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนมีความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เข้มแข็งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1520 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล