โครงการสร้างจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. (ฝ่ายรับเปิดบัญชีธนาคาร)

วันที่เริ่มต้น 25/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/05/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารแม่โจ้ 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5614102319   นางสาวนิชกานต์   มูลศิริ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102334   นางสาวณิรินทร์รดา   วิศิษฐ์ผล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102355   นางสาวณปภา   จีระศักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706103369   นางสาวปริชาต   งามสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5801125334   นายปิยะพงศ์   วงค์คำเรือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5806103369   นายธนาวี   กรีวัชรินทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103401   นางสาวปรียานุช   งามไสว : บัญชี 8ชั่วโมง
5806104305   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์สว่าง : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104328   นางสาวเกศินี   เทพกันไชย : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104331   นางสาวคัทรียา   สีสุข : การเงิน 8ชั่วโมง
5812106319   นายชวลิต   ติดชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5812107303   นางสาวศิริน   กระจ่างดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 8ชั่วโมง
5906102539   นางสาวสุรางคณา   บุญแรง : การตลาด 8ชั่วโมง
5906103339   นางสาวชไมพร   นครพิทักษ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103350   นางสาวณัฎฐรัตน์   พินยา : บัญชี 8ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิอาสา คือการปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โครงการสร้างจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ. จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในสภาพที่แท้จริงของสังคมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนมีความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เข้มแข็งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1520 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล