โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ฝ่ายรับลงทะเบียน)

วันที่เริ่มต้น 24/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101414   นายอานนท์   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5606101401   นางสาวศศิธร   บัวโรย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5614101337   นางสาวนิศามณี   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101338   นางสาวเบญจรงค์   แสงเพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101342   นางสาวปภาดา   เชาวพ้อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614101373   นางสาวศศินันท์   สุขอัตตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102336   นางสาวภรณ์ชนก   คำตัน : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5700101302   นายกิตติ์พิพัชญ์   อ่วมจิ๋ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5700101304   นางสาวขวัญชนก   เทพวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5700101332   นางสาวอัญชิสา   ด้วงเอียด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706103369   นางสาวปริชาต   งามสุข : บัญชี 10ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5805101389   นางสาวสายฝน   กองมู : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5806103369   นายธนาวี   กรีวัชรินทร์ : บัญชี 10ชั่วโมง
5806103401   นางสาวปรียานุช   งามไสว : บัญชี 10ชั่วโมง
5812106319   นายชวลิต   ติดชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5812107303   นางสาวศิริน   กระจ่างดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 10ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
5904105329   นางสาววรารัตน์   พุ่มศิริ : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
5905101394   นายสิทธิพงศ์   วงศ์ศิริภัคดีกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5909101304   นางสาวกัญญารัตน์   ปานสีสด : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101305   นางสาวกัญญารัตน์   เผ่าปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101306   นางสาวกาญจนา   สังข์สกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101310   นางสาวเกศรินทร์   ศรีลิมปนนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101314   นางสาวจันทิมา   แผ่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5919101006   นายตะวัน   จันศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5919101007   นายทินกร   บุตรศรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ" โดยมหาวิทยาลัยได้นำวิสัยทัศน์มาเป็นปณิธานในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ มุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุก บนพื้นฐานของความสามัคคีและหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า หลักความมีส่วนร่วมคือ การทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการรวมพลังขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 9 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลกร ด้านการต่างประเทศ ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านทรัพย์สินและการคลัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ด้านโครงการในพระองคต์ ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จะช่วยให้การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุกบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักการมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ "ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560" เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล