โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่)

วันที่เริ่มต้น 23/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5614101337   นางสาวนิศามณี   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5614101338   นางสาวเบญจรงค์   แสงเพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5614101342   นางสาวปภาดา   เชาวพ้อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5614101373   นางสาวศศินันท์   สุขอัตตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706103369   นางสาวปริชาต   งามสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
5801102354   นางสาวดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5801102386   นางสาวปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5804101303   นายกฤศ   คชสุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5805101389   นางสาวสายฝน   กองมู : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5812106310   นางสาวจันจิรา   อ้อยสุวรรณคีรี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5812106319   นายชวลิต   ติดชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5903101327   นางสาวบุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903101340   นางสาวพิชญา   สุจริต : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903101345   นางสาวพิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5904104314   นางสาวไพรินทร์   ใจแก้ว : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104316   นางสาวมนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 8ชั่วโมง
5905101312   นางสาวจันทร์ตระการ   หินคง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5906102420   นางสาวเบญจมาศ   สมณา : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102494   นางสาววรุณยุพา   จันทร์สละ : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102495   นางสาววลัยพร   แซ่เท้า : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102537   นางสาวสุภิญญา   แควเวียง : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102540   นางสาวสุวนันท์   เวียงคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102542   นางสาวหทัยรัตน์   คำมูล : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102546   นางสาวอภิญญา   สุทธิศรีวรากร : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102556   นางสาวอัจฉริยะพร   คำชมภู : การตลาด 8ชั่วโมง
5906104305   นางสาวกรรณิการ์   บุญธรรม : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104313   นางสาวกัลญาณัท   วังแง่ : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104328   นางสาวชนกภรณ์   น้อยละ : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104425   นางสาววฤนดา   ทวรรณา : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 8ชั่วโมง
5909101312   นางสาวจังคนิภา   วังสะปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101314   นางสาวจันทิมา   แผ่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5912102301   นางสาวกนกพร   แปงปวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5912102304   นางสาวกฤติกา   สมทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5912102306   นางสาวกาญจนีย์   ก่ำแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ" โดยมหาวิทยาลัยได้นำวิสัยทัศน์มาเป็นปณิธานในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ มุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุก บนพื้นฐานของความสามัคคีและหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า หลักความมีส่วนร่วมคือ การทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการรวมพลังขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 9 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลกร ด้านการต่างประเทศ ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านทรัพย์สินและการคลัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ด้านโครงการในพระองคต์ ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จะช่วยให้การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุกบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักการมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ "ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560" เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล