โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 11/05/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 11/05/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ดำเนินงานจริง จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนตามแบบแผนซึ่งนักศึกษาต้องใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ลงสู่ชุมชนเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากท้องถิ่น เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงและสามารถวางแผนการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
โครงการ Maejo Fisheries Professional เป็นโครงการที่มีรูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนักศึกษา ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ซึ่ง
เป็นผลงานที่ได้มาจาก 1) ผลงานในรายวิชาสัมมนา 2) ผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ 3) ผลงานจากกระบวนการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ และ 4) ผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา/เสริมหลักสูตรและการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ (ติว กพ.) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมการนำเสนองาน กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร และกิจกรรมการหารายได้นักศึกษา 5) การเสวนาทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของคณะได้ฝึกฝนตนเอง ได้เสริมสร้างจิตอาสา รู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมง รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์ด้วยการสร้างระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการเรียนรู้อย่างบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ กับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   126 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ที่ 4
2.บรรยายการวางแผนการสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายวิชาและช้อบังคับของหลักสูตร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามข้อบังครับ และอื่นๆ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาและนางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
3.แนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดย ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล