โครงการปลูกป่าและคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชครบ 70 ปี

วันที่เริ่มต้น 22/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันปัญหาสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุเนื่องมาจากการเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร จนก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำและปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนของสภาพอากาศจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน การขาดแคลนอาหารและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาการปลูกพืชประเภทข้าวโพดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการทำลายหน้าดินและเกิดปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ เช่น ดินโคลนถล่ม แม่น้ำลำห้วยตื้นเขิน พอฤดูแล้งปริมาณน้ำตามลำห้วยสาขาลดลง ปัญหาหมอกควันเองก็เพิ่มมากขึ้นสร้างมลภาวะเพิ่มศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมเจตนารมย์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพโดยร่วมปลูกต้นไม้และกล้วยไม้ ในพื้นที่ป่าบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนร่วมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ป่าต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล