โครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 11/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการทำงานของนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การถ่ายทอดงานของสโมสรนักศึกษาจากชุดเก่าไปยังสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษาของคณะ นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   95 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชมรมประมง
แม่โจ้ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ และชมรม Maejo Modern Ichthyologist Club (MMIC) ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 140 คน โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับให้โอวาท และแนะแนวทางการทำกิจกรรมแก่ผู้นำนักศึกษา และร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการชมรมภายใต้สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559
- นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของคณะฯ ชี้แจง ระเบียบ วิธี ขั้นตอน การทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่ผู้นำนักศึกษา ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ได้มีการบรรยายหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว
นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประจำปี 2559 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในปีต่อๆ ไป สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการนำหลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- จัดกิจกรรมฝึกการทำ SWOT และวิเคราะห์ SWOT และสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าใจการทำ SWOT และนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดกลยุทธ์เพื่อวางแผนในการจัดโครงการกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาต่อไป
- อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้ข้อคิดแก่ผู้นำนักศึกษา และแนะแนวทางการทำงาน การเป็นผู้นำและรุ่นพี่ที่ดี และกล่าวปิดโครงการสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล