โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง : กิจกรรมใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชุมชน(รายวิชา วก 341 วิศวกรรมการแระสภาพผลผลิตเกษตร)
-
วันที่เริ่มต้น 21/04/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/04/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านห้วยน้ำกื๊น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ การผลิตบัณฑิต ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตหนึ่งคนที่จบการศึกษาให้มีทั้งความรู้ในวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิต ต้องมีการบูรณาการขบวนการทำงาน การเรียนการสอนที่ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ จากโจทย์วิถีชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และปลูกจิตสำนึกการดูแลรับผิดชอบชุมชน รวมทั้งประยุกต์ใช้งานวิชาการ งานบริการวิชาการ งานวิจัยและงานเสริมหลักสูตร มาพัฒนานักศึกษาและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมของคณะอาจารย์ นักศึกษาและคนในชุมชน ไปร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้กันให้เกิดเป็นรูปธรรม

ตามภารกิจยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีการผลักดัน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic - Green - Eco) นั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน เน้นการศึกษาการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการพัฒนาตามความต้องการและจำเป็นของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาส ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน สร้างจิตสำนึกรู้รักบ้านเกิดของคนในชุมชน รวมถึงความสามัคคีในชุมชน โดยการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีแนวทางในการจัดกิจกรรม 6 ด้าน คือ 1.กิจกรรมวิชาการ 2.กิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ 3.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 4.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 6.กิจกรรมการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ

ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 1.อ.ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล 3.ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า 4.ผศ.ดร.สุจิตรา รตนะมโน 5.อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 6.ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม และ 7.อ.แสนวสันต์ ยอดคำ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาและชุมชนในการจัดกิจกรรม

โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วก 341 วิศวกรรมการแปรสภาพผลผลิตเกษตร วก 403 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรม วอ 485 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 270 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   48 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล