โครงการพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ

วันที่เริ่มต้น 28/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การทำงานของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตได้ง่าย รวมทั้งการขาดระเบียบวินัยในการทำงาน และปัญหาการตัดสินใจเพื่อความมีประสิทธิภาพของงาน เป็นต้น ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เห็นความสำคัญในข้อความข้างต้น เป็นเหตุให้มีความประสงค์ในการจัดโครงการ "พัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ" ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักทางพระพุธศาสนา และทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พัฒนาบริเวณวัดและทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เป็นต้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการทำงานในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล