โครงการเศรษฐศาสตร์แสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 19/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในป?การศึกษา 2559 นี้ จะมีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ที่เข?ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558/2559 จํานวน 92 คน เพื่อเป?นการส?งเสริมความรัก ความสามัคคี และความภาคภมิูใจในสถาบันการศึกษาและยังเป?นการร่วมแสดงความยินดีระหว?างอาจารย?กับบัณฑิต และนักศึกษากับบัณฑิต ที่สําคัญยังเป็นการร?วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม?จึงเห็นสมควรให?มีการจัดโครงการนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล