โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่เริ่มต้น 01/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5812101302   นายกนกศักดิ์   กังวาลวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101330   นายณัฐพงศ์   พวงเรือนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101382   นายวารินาถ   พุทธสิมมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101384   นายศราวุธ   ปัญญาเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101393   นายสิริชัย   จริยเศรษฐพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812102319   นายเจษฎากร   ศรรุ่ง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102329   นายณัฐวัตร   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102331   นายทักษิณ   ใจจันทร์ติ๊บ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102335   นายธนพล   พันธุ์วิไล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102336   นายธนภัทร   ศรีสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102351   นายพงศกร   ปรุงชัยภูมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102354   นายพลากร   สุรินทร์ต๊ะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102367   นายวรุตม์   ไชยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102383   นายสิงหนาท   ปินตาแสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102384   นายสิทธิกร   ดวงเทียน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102385   นายสิรภพ   ตาปู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5812102400   นายอิทธิสุนทร   นันทวัฒนากรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม อาคารคาวบอย มอลล์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น โดยตามข้อตกลงจะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ระบุให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ ในวันที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และค่ายานพาหนะในวันที่มีการดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าอบรมในโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน ความต้องการของสังคม สถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และนำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ของคณะฯ ที่ต้องการให้บัณฑิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง การได้รับความรู้จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์มากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจในการประกอบอาชีพต่อไป โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับหน่วยงานภายนอกคือ กรมสรรพากร ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 5” ขึ้น ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 114 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล