โครงการสานฝันสู่บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 22/10/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 สำหรับจัดโครงการสานฝันสู่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีผ่านกิจกรรมสันทนาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แก่นักศึกษาก่อนเรียนในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 119 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล